Obchodné podmienky

Cestovná agentúra Silvia Csimmová-MAXTRAVEL
Diakovce 841,92581
IČO:46408819 DIČ 1082632331

zapísaná v ŽR OÚ v Šali OBU-SA-OZP-2011ú05501-2 č.ž.r. 450-11746

Obchodné podmienky predaja zájazdov

 1. Úvod
  •  prevádzkovateľom elektronického obchodu www.max-travel.sk je CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL•  ponúka zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej len CK) v zmysle Zákona o zájazdoch č.170/2018Z.z.
  •  na všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
  •  všetky zájazdy sú riadne poistené proti insolventnosti organizujúcej CK
  •  ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášajú priamo zo servera usporiadajúcej CK
  •  CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom zájazdu.
  •  predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvným podmienkam (ďalej len VZP) organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy
  •  objednávateľ – Zmluvu o zájazde môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom
 2. Nezáväzná objednávka, Zmluva o zájazde, Úhrada
  •   nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne ...
  •   na základe tohto záujmu, CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL overí u CK dostupnosť miest, a informuje zákazníka (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať.
 • pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy o zájazde, CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony
  •   CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše Zmluvu o zájazde a túto spolu s Všeobecnými zmluvnými podmienkami a certifikátom zašle zákazníkovi v podobe návrhu
  •   zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o zájazde.
  •   ak zákazník súhlasí so znením Zmluvy o zájazde, Všeobecnými zmluvnými podmienkami, zmluvu podpíše a doručí ju CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL (fax, e-mail, osobne) a prevedie úhradu, zmluva zo strany objednávateľa sa stáva záväznou podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr.
  • zmluva zo strany CK sa stáva záväznou,  potvrdením objednávky, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
•   rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamo v CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL resp. priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL potvrdenie banky o prevode mailom resp. faxom)
•   k bezhotovostnej platbe použije objednávateľ variabilný symbol, ktorý mu CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL oznámila ako identifikátor jeho platby
•     termíny úhrad vychádzajú z Všeobecným zmluvných podmienok príslušnej CK a sú vyznačené na Zmluve o zájazde, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK

III.  Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)
•   informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva  klientovi CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL

 • spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v Zmluve o zájazde pri jej uzatváraní
  •   platí pravidlo: pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred odletom, pokyny zasiela CK do CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL, ktorá ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi
  •  ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL ich ihneď preposiela klientovi
  •   o odovzdaní pokynov si CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL vedie záznam

IV.Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)
• storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK
•  klient zasiela podpísané storno CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL, ktorá ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi
•  CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným stornopoplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta,  zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi, akou formou chce, aby mu  bola vrátená zostávajúca suma ( v hotovosti alebo na účet). V prípade bezhotovostnej  platby, objednávateľ oznámi číslo svojho účtu, na ktorý CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL zašle zostatok zvyčajne do 7 dní od stornovania zájazdu.
•  po obdržaní storno protokolu od CK, tento zasiela klientovi
•  pokiaľ si objednávateľ zakúpil poistenie Európskej cestovnej poisťovni,UNIQA sprostredkované CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL a storno spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu, CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace so stornom pre objednávateľa a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich dokladov

 1.  Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb
  •  reklamáciu je potrebné zaslať písomne hneď (maximálne do 2 rokov po návrate) aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály). Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu:
  1/ na adresu CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL
  2/ na adresu organizujúcej CK
  3/ doniesť osobne na prevádzku CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL
  •  právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK. CA Silvia Csimmová-MAXTRAVEL po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca.

Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde

 1. Spracovávanie osobných údajov

1.) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Cestová agentúra Silvia Csimmová-MAXTRAVEL  ICO 46408819

DIC  1082632331  OBU-SA-OZP-2011/05501-2 č.ž.r. 450-11746

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Diakovce 841,92581

Telefonický kontakt: +421 907351137
Emailový kontakt: max-travel©max-travel.sk
webové sídlo: www.max-travel.sk

3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

Cestovná agentúra Silvia Csimmová-MAXTRAVEL spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 • Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

4) Kategórie dotknutých osobných údajov:

Osobné dáta, ktoré získavame a uchovávame:

 1. a) vyhľadávanie na webe
  - lokalita
  - IP adresa
  - operačný systém
  - prehliadač
  - príchodová stránka/priama návšteva
 2. b) komunikácia na online chate
  - lokalita
  - IP adresa
  - meno a priezvisko klienta
  - e-mailová adresa
  - telefón

  c) objednanie zájazdu
  - lokalita
  - IP adresa
  - meno a priezvisko
  - e-mailová adresa
  - telefón
  - meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich
  - dátumy narodenia účastníkov
  - adresy bydliska účastníkov
 3. d) údaje, ktoré môžu byť dožiadané
  - štátne občianstvo cestujúcich
  - číslo pasu/ID karty
  - sken pasu (vybanie vstupných víz)
  - obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku
  - požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia
  - požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu
  - požiadavky na asistenciu
  - iné zdravotné obmedzenia cestujúcich
  - rodné číslo (vybavenie víz)
  - údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)
  - údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej události, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy
  - fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz)
 4. e) pre potreby vernostného programu a marketingových aktivít
  - informácie o navštívenej krajine, rozsahu služieb, termíne, cene

 

5) Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu..

6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možností v šifrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.

7) Doba uchovávania osobných údajov:

Podľa Účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

8) Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splanené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
 • právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

 

9) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:
- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.

 

Diakovce 25.05.2018

*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:
certifikát – doklad o poistení proti insolventnosti CK
CK– cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb
objednávateľ–  osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná
OÚ– osobné údaje
pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK) ....a iné presne špecifikované v  Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z. a VZP danej CK
VZP – Všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom
zákazník–  osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku
ZOZ – zmluva o zájazde uzatvorená v zmysle Zák. o zájazdoch č. 170/2018 Z.z.
ZOOÚ – zákon o ochrane osobných údajov

 

 

Dostávajte najlepšie ponuky medzi prvými, zaregistrujte si svoj email

Rýchly kontakt


 • +421 907 351 137
 • max-travel @ max-travel.sk
 • Vlčanská 560/15 , Šaľa 927 00

Cestovná agentúra je povinná:

Informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu alebo spojenej cestovnej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu, spojenej cestovnej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu sprostredkovaný.


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu